Nadgrobni spomenici - Naslovnica 


Zadruga branitelja, klesarstvo Kontakt Lokacija Zadruge Mapa sajta

 

Zadruga branitelja - Klesarstvo - Markovo Polje 

Osnivanje zadruge - Izrada nadgrobnih spomenika

Zadruga branitelja, klesarstvo - Izrada nadgrobnih spomenika. Pregledajte uzorake, naš katalog nadgrobnih spomenika, među kojima ćete možda naći ideju, model koji Vam odgovara.

Osnivanje zadruge, kada, kako zašto...

može li mi netko reći više o zadrugarstvu... koje su prednosti i nedostaci u
odnosu na doo i obrt? koliko mi je potrebno vremena i novaca za osnivanje
zadruge
? kako je uređen odnos zadrugara prema zadruzi, tj. koje su obaveze
zadrugara prema državi i zadruzi u smislu poreza na dohodak i obaveze
zadruge prema državi u smislu poreza na dobit? kakav poslovni status ima
zadruga na tržištu?...

Sve su to pitanja koja zanimaju mnoge. Većinu odgovora donosi novi Zakon o zadrugama NN 34/11, jer se zadruge osnivaju sukladno odredbama navedenog zakona. Za sve ostalo lako se može pronaći odgovor na stranicama Hrvatskog Saveza Zadruga.

Što je zadruga?

Zadruga je dobrovoljno udruženje zadrugara u kojem svaki član sudjeluje neposredno i koje zajedničkim poslovanjem po načelu uzajamne pomoći unapređuje i zaštićuje svoj gospodarski i drugi profesionalni interes, u cilju ostvarenja svoje osobne i zajedničke dobiti ili drugih interesa zadrugara u skladu sa zakonom i pravilima zadruge.

Temeljna zadružna načela:
Dobrovoljno i otvoreno članstvo
Demokratsko upravljanje članova
Gospodarska suradnja članova – pravedna raspodjela
Autonomija i neovisnost
Izobrazba, osposobljavanje
Međuzadružna suradnja
Briga o zajedništvu

Tko je zadrugar?

Prema Zakonu o zadrugama zadrugar je fizička osoba i pravna osoba koja u cijelosti ili djelomično posluje putem zadruge, tj. ona osoba koja putem zadruge prodaje svoje proizvode, odnosno usluge, nabavlja proizvode ili koristi usluge potrebne za obavljanje svoje djelatnosti ili na drugi način neposredno sudjeluje u ostvarivanju ciljeva radi kojih je zadruga osnovana. Mora postojati određeni stupanj zajedništva u ostvarivanju interesa putem zadruge. Zadrugar mora poslovati putem zadruge, a ne samo sudjelovati u rezultatima poslovanja, u protivnom ne posluje sukladno zadružnim načelima.

Zašto osnovati zadrugu?

Osnivanje zadrugePojedinačnim djelovanjem mali poljoprivrednik, obrtnik ili ribar često su presitni gospodarski subjekti da bi mogli ravnopravno i uspješno sudjelovati na tržištu. Osim toga oni ne mogu, uz redoviti posao koji obavljaju, uspješno i povoljno nabavljati repromaterijal, prerađivati i prodavati proizvode, voditi knjigovodstvo i obavljati druge popratne poslove. Zbog toga se više njih udružuje u zadrugu kako ne bi svaki pojedinačno morao plaćati knjigovodstvene usluge, već zadruga vodi knjige za sve; umjesto da pojedinačno nabavljaju repromaterijal na malo, zadruga nabavlja za sve na veliko i puno povoljnije; umjesto da svaki zadrugar sam investira u skupe alate i strojeve, investirat će se u zajedničke koji će biti vlasništvo zadruge, a u službi svih zadrugara prema potrebi.

S druge strane, pojedinačni poduzetnik ima male kapacitete proizvodnje i nije zanimljiv velikim partnerima na tržištu, a kada se preko zadruge zajednički prezentiraju proizvodi više zadrugara ona postaje respektabilniji poslovni subjekt. Što je više zadrugara to je više kvalitetnog proizvoda, stoga je svakoj zadruzi u interesu biti otvorena za primanje novih članova. Zadruga je zadrugaru logistička potpora kako bi ga se rasteretilo i oslobodilo mu dragocjeno vrijeme da radi ono što najbolje zna. Pravilima zadruge detaljno se utvrđuju međusobni odnosi zadrugara i zadruge, a svaki zadrugar na Skupštini zadruge ima jednako pravo glasa i odlučivanja.

Zadruga je i izvanredno sredstvo za borbu protiv „sive ekonomije“. Osoba koja je zadrugar, preko zadruge sasvim legalno prodaje svoje proizvode ili pruža usluge, a da pritom nije zaposlena u zadruzi. To otvara mogućnosti da osobe s malim primanjima npr. umirovljenici ili studenti ne rade „u fušu“ već da preko zadruge legalno ostvare dodatni izvor prihoda, ne gubeći zbog toga stečena prava.

Tko upravlja zadrugom?

Najviše tijelo zadruge je Skupština koju čine svi zadrugari. Svaki od njih ima jedan glas i odluke se donose na demokratski način, obično natpolovičnom većinom glasova. Skupština zadruge:

donosi pravila zadruge,
bira i razrješava upravitelja zadruge,
odlučuje o raspodjeli, upotrebi te pokriću gubitaka,
donosi financijsko izvješće zadruge,
bira i razrješuje nadzorni odbor, odnosno druga tijela,
donosi odluku o osnivanju i o pristupanju zadružnom savezu,
odlučuje o drugim pitanjima predviđenim ugovorom o osnivanju zadruge, pravilima zadruge i zakonom.

Upravitelj/uprava zadruge vodi poslovanje zadruge tako što provodi odluke Skupštine, zastupa i predstavlja zadrugu, a poslovne odluke koje spadaju u djelokrug redovitog poslovanja upravitelj donosi samostalno. Upravitelj također ima obavezu ustrojiti, voditi i trajno čuvati Imenik zadrugara.

U kojim slučajevima zadruga nije najbolje rješenje?

Ako imate želju osnovati „svoju firmu“, biti sam svoj šef koji će samostalno donositi odluke i samostalno snositi posljedice svojih odluka, onda je rješenje za Vas obrt ili trgovačko društvo. Ako ste izrazit individualac, navikli da sve radite sami, zadružna načelo zajedničkog upravljanja moglo bi Vam biti prevelika prepreka i opterećenje. Vrlo je loša odluka osnovati zadrugu umjesto trgovačkog društva samo zato jer je tako jeftinije.

Koja je razlika između zadruge i trgovačkog društva?

Iako su i zadruge i trgovačka društva pravne osobe koje se registriraju na Trgovačkom sudu, velika je razlika u tome što u trgovačkim društvima koja su društva kapitala odlučuju samo većinski vlasnici kapitala. Dobit se maksimalizira na razini društva i pripada većinskom vlasniku kapitala, kao i pravo donošenja poslovnih odluka. Nasuprot tome, zadruga je društvo osoba kojom na demokratski i neposredan način upravljaju svi njeni članovi. Oni ravnopravno sudjeluju u poslovanju zadruge, odlučuju o svim bitnim pitanjima poslovanja i raspodjele dobiti. Sukladno Pravilima zadruge, dio dobiti se zadržava i ulaže u zadrugu, ali ona ne postoji radi svoje koristi već postoji zato da bi servisirala potrebe svojih članova i glavni joj je cilj da ostvari što veću korist za svoje članove.

Koja je razlika između zadruge i obrta?

Zadruge su pravne osobe (imaju OIB), a to svojstvo stječu registracijom pri Trgovačkom sudu. Obrti nisu pravne osobe (ne dobivaju poseban OIB već se koristi OIB vlasnika obrta), a upisuju se u Obrtni registar u nadležnim uredima državne uprave u županiji ili Gradu Zagrebu. Obrt se osniva brže i puno jeftinije, ali zato obrtnik za nastale obveze odgovara svom svojom imovinom, a zadrugar obično samo do vrijednosti članskog uloga. Obrtnici su obveznici poreza na dohodak i vode jednostavno knjigovodstvo (samo ako to žele mogu postati i obveznici poreza na dobit), a zadruga obavezno vodi dvojno knjigovodstvo u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Obrt izdaje R-2 i plaća PDV na naplaćeni račun, a zadruga izdaje R-1 i plaća PDV na izdani račun.

Redoslijed radnji potrebnih za osnivanje zadruge: Osnivanje zadruge - Izrada nadgrobnih spomenika

Osnivačka skupština zadruge
Donošenje osnivačkog akta - pravila zadruge
Ovjeravanje dokumentacije kod javnog bilježnika
Uplata članskih uloga
Prijava u registar Trgovačkog suda
Izrada pečata
Prijava u registar poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku
Prijava u Evidenciju zadruga i zadružnih saveza Hrvatskog saveza zadruga
Otvaranje poslovnog računa zadruge

 

Nadgrobni spomenici

Spomenici, grobnice

Klesarstvo, Markovo Polje

Groblje Markovo polje Zagreb

Zadruga branitelja - Klesarstvo Markovo Polje
Postavite pitanje, zatražite ponudu, savjet, dogovorite sastanak...

Facebook Twitter
 

Za umirovljenike, branitelje i njihove obitelji: 10% popusta na grobne okvire

Čišćenje kamena

Nadgrobni natpisi  Grobnice

Grobni okviri

Izrada spomenika

MRAMOR  GRANIT

NADGROBNI  SPOMENICI, KATALOG

GALERIJA

Nadgrobni spomenici slavnih

Neobični nadgrobni spomenici

Svi sveti, Dan mrtvih

 
© 2012-2014 - Zadruga branitelja Markovo Polje